Odjeli - Zavod za visoki napon i mjerenja - Djelatnosti

Planiranje i eksploatacija prijenosnih mreža

 • studije prijelaznih pojava u VN mrežama
 • utjecaj VN postrojenja na okolinu
 • analiza prenaponskih pojava, zaštita od prenapona, zaštita od groma
 • koordinacija izolacije, studije onečišćenja izolacije (zasoljavanje)
rasklopište

Konzalting, QA i QC

 • priprema izgradnje postrojenja, izgradnja postrojenja
 • rad i održavanja postrojenja te izrada preporuka za održavanje elektroenergetske opreme
 • osiguranje i kontrola kvalitete
 • uvođenje nadzornih (monitoring) sustava
 • ostale ekspertne usluge iz područja djelatnosti Zavoda
 

Ispitivanja u laboratoriju

Ispitivanje elektroenergetske opreme (mjerni transformatori, kabeli i kabelski pribor, izolatori, vodiči, spojna i ovjesna oprema za nadzemne vodove, sklopni blokovi, prekidači, rastavljači ...):
 • ispitivanje izmjeničnim naponom u suhom i na kiši
 • ispitivanja udarnim naponom
 • ispitivanja u uvjetima onečišćenja (komora čiste i slane magle)
 • mjerenje otpora izolacije, kapaciteta i kuta gubitaka (C-tgd), parcijalnih izbijanja te ostalih parametara izolacije
 • termička ispitivanja
 • ispitivanje mehaničke čvrstoće
 • ispitivanje zaštitnih sredstava (izolacijske manipulativne motke, motke za uzemljavanje, indikatori napona, izolacione pregrade i ploče, rukavice, čizme,kacige, kliješta ...)
ispitivanje izolatora u komori slane magle

 Vidi Ispitni laboratorij 

Terenska mjerenja i ispitivanja

Kompleksna ispitivanja i mjerenja u živoj mreži

 • mjerenje tranzijentnih pojava u postrojenjima
 • snimanje utjecaja kratkih spojeva na telekomunikacione i signalne kabele
 • primarna ispitivanja sustava relejne zaštite
GIS postrojenje EL-TO Zagreb

Ispitivanje i praćenje stanja hidro i turbo generatora snage do 1000 MW

 • snimanje i praćenje stanja sustava izolacije
 • snimanje karakteristika praznog hoda i kratkog spoja generatora, parametara generatora, termičkih karakteristika stroja, određivanje stupnja korisnosti
 • mjerenje izolacije ležaja i ležajnih struja
 • snimanje pogonskih dijagrama
 • ispitivanja sustava regulacije uzbude
 • ispitivanje rada generatora na mreži (statičke i dinamičke pojave), otočni rad agregata
generator u HE Obrovac

Ispitivanje i praćenje stanja visokonaponskih motora

 • snimanje i praćenje stanja sustava izolacije statora i rotora, mjerenje otpora namota statora ...
 • kontrola stanja kaveznog rotora asinkronih motora korištenjem CS metra
motor

Ispitivanje i praćenje stanja energetskih i mjernih transformatora

 • mjerenje parametara izolacije
 • mjerenje karakteristika magnetskog kruga
 • analiza uzoraka ulja
 • mjerenje zagrijavanja
 • kontrola prijenosnog omjera i klase točnosti
transformator

Ispitivanje i praćenje stanja elemenata rasklopnih postrojenja

 • kontrola i ispitivanje sklopnih aparata do 220 kV (mjerenje padova napona glavnih strujnih krugova, kontrola istovremenosti rada glavnih kontakata prekidača)
 • kontrola proradnih karakteristika odvodnika prenapona na mjestu ugradnje
 • mjerenje impedancije uzemljenja, otpora rasprostiranja, ekvipotencijalnih linija, napona koraka i dodira NN i VN metodom
 • kontrola i ispitivanje istosmjernog razvoda

 

rastavljač

Ispitivanje kabela i kabelskog pribora

 • ispitivanje kabela nazivnog napona do 110 kV
 • određivanje mjesta proboja izolacije kabela
ispitivanje kabela i kabelskih završetaka

Ispitivanje i podešavanje relejne zaštite

 • primarno i sekundarno ispitivanje te udešavanje relejne zaštite (svih vrsta)
 • funkcionalno ispitivanje relejne zaštite u svim (i prijelaznim) režimima rada
modul zaštite