Stručne organizacije   (povratak)

DALEKOVOD d.d.

DZNM - Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo

EKONERG HOLDING d.o.o.

ELKA d.d.

EIHP - Energetski institut Hrvoje Požar d.o.o.  

FER - Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagreb

HEP - Hrvatska elektroprivreda d.d.

CIGRE - Hrvatski komitet međunarodne konferencije za velike električne sisteme

Inetec